Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [3]
Alt Tür [6]
Şekil [6]
Sanal Bölüm [2]
Yayın Tarihi [555]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yazar [85]
Konu [4]
Yayınlayan [273]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitapdışı [Belge]

Şamdan cepheye gönderilen hafif bomba bataryası muvafık görülmediği, Şam’da ne kadar hafif bomba batarayası vars ise tamamının cepheye gönderilmesi, elde ihtiyat kuvvetinin kalmadığı, istihbarata nazaran düşmanın yeni bir taarruza hazırlandığı, Birinci Kuvve-i Müretettbe Kumandanlığı’nın takririni kendilerine niçin yolladıklarını anlayamadığını, 79. ve 40. Makinalı Tüfek Bölükleri Birinci Kuvve-i Mürettebe emrinde bırakıldığı, Birinci Kuvve-i Mürettebeden aldığı takriri hülaseten arzettiği, Asi Abdullah, urbana maaşlarını muntazaman verdiğini Faysal, Bedâyi, Biricedit garbinde Elfakır nam mahalle geldiği, Şerif Şakir 200 hecinli, 10 ester ve 1 top ile Ebünne’am ve Tuveyre arasında tahribat icra ettiği, 7. Fırkanın Şam’dan Amman’a kadar şimendüferle nakledilmesi hasebiyle Hicaz erzak nakliyatı muvakkat bir zaman için sekteye uğradığı, Medine ile anavatan arasında en hassas ve en nazik bir noktada görev yapılması münasebetiyle zat-ı alilerine güveninin tam olduğu, 1332 Kanun-ı evvelinde Medine’nin nüfusunun 40.000 kadar olduğu bu güne kadar trenle 7220 ve karadan 27.800 kişi sevk edildiği ve Nihayet Medine’de 5.000 kişinin kaldığı, zamanın yahut taliin yardımıyla şımarmış olan asilerin gönderdikleri mektuplar ve muhtelif mahallerde demiryoluna ve askere yaptıkları tecavüzleri ve Medine’den şimale yaptığınız nakliyat Emir hazretlerinin Şam’a gidişi Medine’nin tahliye edileceği sözü üzerine Hükümet-i Osmaniye’nin zaafa düştüğü, Sina cephesindeki vaz’ulceyş tebeddülatı birkaç güne kadar hitam bulacağı, İbn-i Reşit’in Mekke’ye gitmek üzere Medine’ye hareket ettiği haberlerinin geldiği, Meidne’nin muhafazası için lazım gelenler gibi hususlarda 4. Ordu Kumandanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanı Fahreddin Paşa arasında geçen yazışmaların daktilo edilmiş suretidir

20. 02. 1332