Bulunduğu Kütüphane/ler [4]
Tür [3]
Alt Tür [1]
Şekil [2]
Dil [3]
Koleksiyon [1]
Sanal Bölüm [2]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [2]
Oda [2]
Ortam [1]
Yazar [19]
Konu [1]
Yayınlayan [19]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Yazma
Yazma
Süreli
Kitap

el-Metaliu’n-Nasriyye li'l-metabiu'l-Mısriyye fi usûli'l-hatiyye /

el-Hûrînî, Ebu'l-Vefâ Nasr b. eş-Şeyh Nasr Yunus el-Vefâî el-Ezherî
1304 H [1887 M]